¿Cómo es tu profesor? – 25 przymiotników przydatnych do opisania nauczyciela hiszpańskiego

with Brak komentarzy

 

Być może szukasz właśnie nauczyciela i chcesz zawrzeć w ogłoszeniu swoje oczekiwania. Być może masz do napisania wypracowanie, w którym wykazujesz, jakiego typu osoba jest dobrym nauczycielem. A może chcesz porozmawiać z przyjaciółmi i opowiedzieć im, jak idzie Ci nauka hiszpańskiego. Jakikolwiek byłby to powód, poniższa lista 25 przymiotników przydatnych do opisania lektora języka hiszpańskiego (i nie tylko) powinna Ci w tym pomóc.

 

1. AMABLE – miły, miła (przymiotnik jest taki sam dla rodzaju męskiego i żeńskiego)

Pedro es muy amable y da gusto hablar con él.
Piotr jest bardzo miły i przyjemnie się z nim rozmawia.

To określenie możesz również zastąpić przymiotnikami SIMPÁTICO/SIMPÁTICA lub MAJO/MAJA. Obydwa znaczą sympatyczny, sympatyczna.

 

2. AMBICIOSO/AMBICIOSA – ambitny, ambitna

Mi profesora es tan ambiciosa que pretende enseñarnos todos los tiempos pasados en tan solo un mes.
Moja nauczycielka jest tak ambitna, że w przeciągu zaledwie miesiąca chce nas nauczyć wszystkich czasów przeszłych.

 

3. ATENTO/ATENTA – uważny, uważna.

Uwaga! Przymiotnik atento/atenta zmienia znaczenie w zależności od tego, czy używamy go z czasownikiem SER czy ESTAR. Tutaj proponujemy użycie z czasownikiem ESTAR.

María es una magnífica enfermera: siempre está atenta a las necesidades de sus pacientes.
Maria jest wspaniałą pielęgniarką; zawsze niezwykle uważna na potrzeby powierzonych jej pacjentów.

 

4. BIEN FORMADO/BIEN FORMADA – wykształcony, wykształcona; dobrze przygotowany/a do swojego zawodu.

Uwaga! To wyrażenie również łączy się z czasownikiem ESTAR.

Todos los docentes de esta universidad están bien formados y altamente motivados.
Wszyscy wykładowcy tego uniwersytetu są dobrze wykształceni i wysoko zmotywowani.

W tym wypadku możemy też użyć przymiotnika COMPETENTE – kompetentny.

 

5. CAÓTICO/CAÓTICA – chaotyczna, chaotyczna

Mi jefe es tan caótico que cada tres días la empresa cambia de planes de venta.
Mój szef jest tak chaotyczny, że co trzy dni firma zmienia plany sprzedażowe.

 

6. CHARLATÁN/CHARLATANA – gadatliwy, gadatliwa

¿Conoces a la vecina del tercero? ¡Qué mujer más charlatana!
Znasz sąsiadkę spod trójki? Ależ gadatliwa kobieta!

Możesz również użyć synonimu HABLADOR/HABLADORA. Znaczy on dokładnie to samo.

 

7. CLARO/CLARA – jasny, jasna; zrozumiały, zrozumiała

Juan es un gran profesor: es claro y explica muy bien.
Jan jest wspaniałym nauczycielem: jasno mówi i bardzo dobrze tłumaczy.

 

8. COMPRENSIVO/COMPRENSIVA – wyrozumiały, wyrozumiała

Sus padres son muy comprensivos con sus rabietas.
Jego rodzice są niezwykle wyrozumiali wobec jego napadów złości.

 

9. COMPROMETIDO/COMPROMETIDA – zaangażowany

Uwaga! Przymiotnik comprometido/comprometida łączy się z czasownikiem ESTAR.

El profesorado de este centro está muy comprometido con los alumnos más desfavorecidos.
Kadra nauczycielska tej placówki jest bardzo zaangażowana w pracę z uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

 

10. CREATIVO/CREATIVA – kreatywny, kreatywna

Los adolescentes necesitan profesores muy creativos.
Nastolatki potrzebują bardzo kreatywnych nauczycieli.

 

11. DESPISTADO/DESPISTADA – roztargniony, roztargniona

Mi marido es tan despistado que no sabe ni dónde tiene las llaves de casa.
Mój mąż jest tak roztargniony, że nie nawet, gdzie ma klucze do mieszkania.

 

12. DINÁMICO/DINÁMICA – dynamiczny, dynamiczna

Las empresas valoran más a los empleados dinámicos que a los pasivos.
Firmy cenią sobie bardziej pracowników dynamicznych niż pasywnych.

To określenie możesz również zastąpić przymiotnikiem ENÉRGICO/ENÉRGICA, który znaczy energiczny, energiczna.

 

13. EFICAZ – skuteczny, skuteczna (przymiotnik jest taki sam dla rodzaju męskiego i żeńskiego)

Hablar es el método más eficaz… para aprender a hablar.
Mówienie jest najlepszym sposobem, żeby… nauczyć się mówić.

 

14. EXIGENTE – wymagający, wymagające (ta sama forma przymiotnika dla rodzaju męskiego i żeńskiego)

Mi hermana es muy exigente consigo misma y siempre quiere sacar las mejores notas.
Moja siostra jest bardzo wymagająca w stosunku do samej siebie i zawsze chce mieć najlepsze oceny.

 

15. GRACIOSO/GRACIOSA – zabawny, zabawna

La última película de Woody Allen es una comedia muy graciosa.
Ostatni film Woodego Allena jest bardzo zabawną komedią.

Przymiotnik gracioso możesz też zastąpić określeniem DIVERTIDO/DIVERTIDA – śmieszny, śmieszna.

 

16. INJUSTO/INJUSTA – niesprawiedliwy, niesprawiedliwa

Por el mismo trabajo los hombres ganan más que las mujeres. Es injusto.
Za tę samą pracę mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. To niesprawiedliwe.

 

17. JUSTO/JUSTA – sprawiedliwy, sprawiedliwa

Ser justo no siempre significa tratar a todos por igual.
Bycie sprawiedliwym nie zawsze oznacza, że każdego trzeba traktować tak samo.

 

18. METÓDICO/METÓDICA – metodyczny, metodyczna

Pepa es una estudiante metódica. No se pierde ni un capítulo del manual.
Pepa jest metodyczną studentką. Nie przegapi żadnego rozdziału z podręcznika.

 

19. ORDENADO/ORDENADA – uporządkowany, uporządkowana

Mi madre es muy ordenada. Hasta los calcetines los organiza por colores.
Moja matka jest niezwykle uporządkowana. Nawet skarpetki ma poukładane kolorami.

Inną opcją jest użycie przymiotnika ORGANIZADO/ORGANIZADA – zorganizowany, zorganizowana.

 

20. PACIENTE – cierpliwy, cierpliwa (tę samą formą przymiotnika stosujemy do rodzaju męskiego i żeńskiego).

Los niños necesitan maestros pacientes, pero también decididos.
Dzieci potrzebują nauczycieli cierpliwych, ale i zdecydowanych.

 

21. PUNTUAL – punktualny, punktualna (ta sama forma dla panów i dla pań)

Trato de ser puntual, tanto en el trabajo como con mi familia y amigos.
Staram się być punktualny, tak w pracy, jak i w stosunku do rodziny i przyjaciół.

 

22. SERIO/SERIA – poważny, poważna

No me gustan profesores demasiado serios que nunca sonríen en clase.
Nie lubię zbyt poważnych nauczycieli, którzy nigdy nie uśmiechają się na lekcjach.

 

23. SEVERO/SEVERA – srogi, sroga

La profesora de historia es tan severa que todos la tienen miedo.
Nauczycielka historii jest tak sroga, że wszyscy się jej boją.

Zamiast określenia severo/severa możesz też użyć przymiotnika RIGUROSO/ RIGUROSA, czyli rygorystyczny, rygorystyczna.

 

24. TRABAJADOR/TRABAJADORA – pracowity, pracowita

Aprecio mucho a mi jefa porque es una mujer muy trabajadora.
Cenię bardzo moją szefową gdyż jest kobietą niezwykle pracowitą.

 

25. VAGO/VAGA – leniwy, leniwa

Mi gato es tan vago que le cuesta incluso levantarse de la cama para venir a comer.
Mój kot jest tak leniwy, że ciężko mu się nawet ruszyć z łóżka, żeby przyjść na jedzenie.

Istnieją jeszcze dwa inne określenia osób nie lubiących pracować, których też możesz użyć: HOLGAZÁN/HOLGAZANA oraz PEREZOSO/PEREZOSA.

 

A teraz do dzieła. ¿Cómo es tu profesor/profesora de español?

 

 

Pobierz listę i miej ją zawsze pod ręką! Kliknij TUTAJ.